Foilsíodh an fógra seo san Iris Oifigiúil an 21 Eanáir 2020.

 

ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1871-1990
Tugtar fógra leis seo go bhfuil sé ar intinn ag Cláraitheoir na gCara-Chumann dul ar aghaidh an 27ú lá de Mhárta 2020 de bhun Alt 8 den Trade Union Act 1876, chun clárlann na gceardchumann seo a leanas a chur ar ceal, mura suífear cúis leis. a mhalairt idir an dá linn.

Is é an foras atá le cealú molta den sórt sin ná gur sháraigh na ceardchumainn go toiliúil agus tar éis fógra a fháil ón gCláraitheoir, forálacha na nAchtanna thuasluaite agus go háirithe alt 16 den Trade Union Act, 1871, sa mhéid gur theip ar na ceardchumainn. tuairisceáin bhliantúla a tharchur chuig an gCláraitheoir.

 

Rial. Níl. Ainm/Oifig Chláraithe
466 T Aontas Náisiúnta Oibrithe Miotail na hÉireann
Teach UCATT,
56 Cearnóg Pharnell Thiar
Baile Átha Cliath 1
612 T Cumann Oibrithe Scannán na hÉireann
36 Duga Spencer
Cé an Phoirt Thuaidh
Baile Átha Cliath 1
435 T Cumann Úinéirí Tacsaithe agus Fruilchairr na hÉireann
9/10 Sráid Hanover Thoir
Baile Átha Cliath 2
458 T Cónaidhm Clódóireachta na hÉireann
F/O RPD Teoranta
25 Páirc Ghnó Ghleann na Tulchann
Bóthar Bhaile Uí Bhogáin
Baile Átha Cliath 11
482 T Cumann Máistir-Bhúistéirí Chorcaí
14 Ionad Siopadóireachta na Dúglaise
Chorcaí
495 T Cumann Gairneoireachta Tráchtála na hÉireann
Ionad Feirme na hÉireann
Bóthar an Náis
Cloigtheach
Baile Átha Cliath 12
520T Aontas Mairnéalach na hÉireann
61 Bóthar na Trá Thuaidh
Baile Átha Cliath 3
537T Seodóirí Miondíola na hÉireann
29 Bóthar Dhroichead Annesley
Fionnradharc
baile átha Cliath
D03 TNS6
573 T Cumann Foirne Acadúil Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath
David McCarthy
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath
Sráid Chaoimhín
Baile Átha Cliath 8
593 T Aontas Fostaithe Mótarthrádála, Teicniúla agus Tionscail
27 Sráid Fhreidric Theas
Baile Átha Cliath 2

 

Tabhair faoi deara le do thoil: Tá an RFS i mbun clárúchán roinnt Ceardchumann a chur ar ceal mar gheall ar theip orthu tuairisceáin bhliantúla a chomhdú. Mura gcuirtear gach tuairisceán isteach mar aon leis na cuntais iniúchta, in ord agus de réir na nAchtanna Ceardchumann 1871-1990 cuirfear na ceardchumainn ar ceal ar 27 Márta 2020 .