Tá Clárlann na gCara-Chumann (RFS) forordaithe faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014. Tá faisnéis faoin RFS agus faoin Acht um Shaoráil Faisnéise sonraithe thíos faoi shé cheannteideal éagsúla:

 • Eolas faoin gComhlacht um Shaoráil Faisnéise
 • Seirbhísí a Sholáthraítear nó atá le cur ar fáil don Phobal
 • Próiseas Cinnteoireachta le haghaidh mór-mholtaí beartais
 • Faisnéis airgeadais
 • Soláthar
 • Loga Nochta SF agus Faisnéis eile le Foilsiú go Gnách.

 

Tabhair faoi deara, le do thoil, i gcás ina bhfaightear iarratais ar fhaisnéis faoin Acht, go bhfuil toimhde scaoileadh ann mura bhfuil díolúintí sonracha i gceist. Fiú nuair a mheastar go bhfuil feidhm ag díolúintí sonracha, ní mór a bhreithniú cibé an bhfuil sé chun leas an phobail na taifid a scaoileadh. Mar sin, agus aighneachtaí neamhreachtúla á gcur isteach chuig an RFS ba cheart a mheabhrú go bhféadfadh an RFS aon taifid a scaoileadh.

Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise tá duine ar bith i dteideal iarratas a dhéanamh ar rochtain ar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil go poiblí ar bhealach eile. Tá sé de cheart ag gach duine:

 • rochtain ar thaifid atá i seilbh an RFS;
 • ceartú faisnéise pearsanta a bhaineann leis an duine féin atá i seilbh an RFS i gcás ina bhfuil sí míchruinn nó míthreorach;
 • rochtain ar chúiseanna le cinntí a rinne an RFS a dhéanann difear díreach duit féin.

 

Tagann na taifid seo a leanas faoi raon feidhme an Achta um SF:

 • gach taifead a bhaineann le faisnéis phearsanta atá i seilbh an RFS is cuma cathain a cruthaíodh é;
 • gach taifead eile a cruthaíodh ón dáta tosaithe .i. 21 Aibreán 1998;
 • aon taifid eile atá riachtanach chun taifead reatha a thuiscint.

 

De ghnáth beidh ar an RFS freagra a thabhairt ar an iarratas laistigh de cheithre seachtaine. Is é an t-oifigeach um Shaoráil Faisnéise don RFS an t-oifigeach SF freisin don Oifig um Chlárú Cuideachtaí (CRO).

 

Ba cheart iarratais faoin Acht um Shaoráil Faisnéise a sheoladh chuig:
Oifigeach um Shaoráil Faisnéise
Clárlann na gCara-Chumann
Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1
Teileafón: 01 804 5200
Ríomhphost: maureen.osullivan@enterprise.gov.ie

 

Ní mór iarratais ar fhaisnéis a bheith i scríbhinn agus ní mór na nithe seo a leanas a léiriú:

 • d’ainm iomlán agus do sheoladh;
 • go bhfuil sé á dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise;
 • uimhir theileafóin lae, más féidir, ionas gur féidir teagmháil a dhéanamh leat go tapa más gá sonraí d’iarratas a shoiléiriú
 • sonraí na faisnéise a iarrtar a chaithfidh a bheith chomh cuimsitheach agus chomh sonrach agus is féidir (má tá deacracht agat na taifid chruinne a aithint
  a theastaíonn uait, beidh áthas orainn cabhrú leat d’iarratas a ullmhú);
 • más gá, an fhormáid ar leith ina n-iarrtar an fhaisnéis m.sh. fótachóip, diosca, etc.

 

CINNEADH SF – RFS
Déantar cinntí ar iarratais ag leibhéal nach ísle ná an tArdoifigeach Feidhmiúcháin. Déanann oifigigh de ghrád níos airde cinntí achomhairc inmheánacha.

 

CEARTA ATHBHREITHNITHE AGUS ACHOMHAIRC
Leagann an tAcht um Shaoráil Faisnéise sraith díolúintí amach chun faisnéis íogair a chosaint i gcás go bhféadfadh sé damáiste a dhéanamh do phríomhleasanna an Stáit nó tríú páirtithe dá nochtfaí í. I gcás ina ndéanann an t-oifigeach um Shaoráil Faisnéise sa RFS na forálacha seo a agairt chun faisnéis a choinneáil siar, féadfar achomharc a dhéanamh i gcoinne an chinnidh. Féadfaidh cinntí maidir le rochtain a iarchur, táillí, foirmeacha rochtana, etc. a bheith ina n-ábhar achomhairc freisin. Is iad seo a leanas sonraí na meicníochtaí achomhairc:

 

ATHBHREITHNIÚ INMHEÁNACH
Féadfaidh tú athbhreithniú inmheánach a lorg ar an gcinneadh tosaigh, a dhéanfaidh oifigeach ar leibhéal níos airde:

 • má tá tú míshásta leis an gcéad fhreagra a fuarthas .i. faisnéis a dhiúltú, foirm rochtana, táillí, etc., nó
 • nach bhfuil freagra faighte agat laistigh de cheithre seachtaine ó d’iarratas tosaigh. Meastar gur diúltú é seo do d’iarratas agus ceadaíonn sé duit dul ar aghaidh chuig athbhreithniú inmheánach.

 

Ba cheart iarratais ar athbhreithniú inmheánach a chur isteach i scríbhinn chuig:
Cláraitheoir
Clárlann na gCara-Chumann
Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1
Fón: 01 804 5200
R-phost: Maureen.OSullivan@enterprise.gov.ie

Ní mór iarratas den sórt sin ar athbhreithniú inmheánach a chur isteach laistigh de cheithre seachtaine ón gcinneadh tosaigh. Ní mór don RFS an t-athbhreithniú a chríochnú laistigh de thrí seachtaine. Ní mór athbhreithniú inmheánach a bheith críochnaithe de ghnáth sula bhféadfar achomharc a dhéanamh chuig an gCoimisinéir Faisnéise.

 

ATHBHREITHNIÚ ÓN gCOIMISIÚNÓIR FAISNÉISE
Tar éis duit an t-athbhreithniú inmheánach a chríochnú, féadfaidh tú athbhreithniú neamhspleách ar an gcinneadh a lorg ón gCoimisinéir Faisnéise. Ina theannta sin, mura bhfuil freagra faighte agat ar d’iarratas ar athbhreithniú inmheánach laistigh de thrí seachtaine, meastar gur diúltú é seo agus is féidir leat achomharc a dhéanamh chuig an gCoimisinéir Faisnéise.
Is féidir achomhairc i scríbhinn a dhéanamh go díreach chuig an gCoimisinéir Faisnéise ag an seoladh seo a leanas:

Oifig an Choimisinéara Faisnéise
6 Ardán Phort an Iarla
Baile Átha Cliath 2
Teileafón: 1890 253238, 01-6395689

R-phost: info@oic.ie

Suíomh Gréasáin: www.oic.ie

TÁILLÍ SF
Tá liosta mionsonraithe dár dtáillí inmhuirir ar dhoiciméid, nó ar sheirbhísí a cuireadh ar fáil, atá lasmuigh de scóip an Achta um SF, leagtha amach in Aguisín 1 den Lámhleabhar SF. Féadfar táillí ar fhaisnéis a thagann faoin Acht um Shaoráil Faisnéise a ghearradh de réir IR Uimh. 531 de 2014 – Rialacháin an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014 (Táillí)(Uimh. 2) 2014 .

I gcás iarratas a bhaineann le faisnéis neamhphearsanta gearrtar táillí ar aisghabháil agus ar chóipeáil cuardaigh. Baineann alt 27(2) den Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014. Áiríonn cuardach agus aisghabháil am a caitheadh ​​ar:

 • Cinneadh an bhfuil an fhaisnéis a iarrtar ina sheilbh aige;
 • An fhaisnéis nó na doiciméid ina bhfuil an fhaisnéis a aimsiú
 • Faisnéis nó doiciméid den sórt sin a aisghabháil
 • An fhaisnéis a bhaint as na comhaid, na doiciméid, na foinsí leictreonacha nó foinsí faisnéise eile ina bhfuil an fhaisnéis sin agus ábhar eile nach mbaineann leis an iarraidh, agus
 • Sceideal a ullmhú ina sonrófar na taifid le breithniú lena scaoileadh.

 

Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 Rialacháin Táillí (Uimh.2) 2014, tá íostairseach de €101 ann nach ngearrfar aon táillí cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála faoina bhun. Nuair a shroicheann an táille an €101 beidh táillí iomlána i bhfeidhm. Is féidir uasmhéid a ghearradh faoi na Rialacháin agus tá sé socraithe ag €500. Tá uasteorainn bhreise bhreise ar tháillí cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála measta socraithe ag €700, agus le haon fhigiúr os a chionn sin, is féidir le comhlacht diúltú iarratas a phróiseáil mura bhfuil an t-iarratasóir sásta an t-iarratas a ath-shainmhíniú go dtí ceann faoi bhun na teorann.
Tá táillí i gceist freisin ar athbhreithniú inmheánach faoi Alt 21, is é sin €30. Is é an táille fhorordaithe le haghaidh achomharc chuig Oifig an Choimisinéara Faisnéise ná €50.

 • Bunaíodh Oifig Chláraitheoir na gCara-Chumann sa bhliain 1846. Feidhmíonn Clárlann na gCara-Chumann faoi choimirce na Roinne Fiontar, Trádála agus Fostaíochta. Tá Cláraitheoir na gCara-Chumann freagrach as iarratais a mheasúnú agus a chlárú agus as aon leasú a dhéanfar ina dhiaidh sin ar na rialacha a bhfuil sé d’oibleagáid ar chumainn chláraithe a thabhairt don Chláraitheoir, agus as a chinntiú go gcomhlíonann cumainn chláraithe a n-oibleagáidí reachtúla maidir le tuairisceáin a chomhdú, atá cláraithe nuair a bheidh siad cláraithe. curtha ar fáil lena iniúchadh ag an bpobal.
 • Tagann na trí aicme comhlachtaí seo a leanas faoi shainchúram Chláraitheoir na gCara-Chumann: Ceardchumainn, Cara-Chumann agus Cumainn Tionscail & Coigiltis . Tá an chlár ar fáil le cuardach ar líne agus is féidir doiciméid scanta a cheannach.
 • Is féidir cóipeanna de Thuarascáil Bhliantúil an RFS a rochtain ó leathanach gréasáin na bhFoilseachán Corparáideach .
 • Cuimsíonn an RFS an miondealú seo a leanas ar líon na foirne: 1 Príomhoifigeach, 1 Príomhoifigeach Cúnta, 1 Ardoifigeach Feidhmiúcháin, 1 Oifigeach Feidhmiúcháin, 1 Oifigeach Cléireachais.
 • Chun faisnéis maidir le seoladh teileafóin/ríomhphoist a fheiceáil maidir leis an RFS féach le do thoil ar leathanach gréasáin Sonraí Teagmhála .

 • Coinníonn an RFS cláir faoi na hAchtanna a bhfuil cur síos orthu thuas agus níl baint aige le cinntí beartais.

 • Foilsítear sonraí, ar bhonn ráithiúil, ar íocaíochtaí nó orduithe ceannaigh ar earraí agus seirbhísí os cionn €20,000 ar an leathanach Gréasáin Íocaíochtaí os cionn €20,000 .

 • Tá sonraí maidir le haon chomórtais tairisceana reatha ar shuíomh Gréasáin an etenders agus aon chonarthaí poiblí a bronnadh ar fáil ar an leathanach Gréasáin Soláthair.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise maidir le Saoráil Faisnéise, lena n-áirítear téacs na nAchtanna, tabhair cuairt le do thoil ar shuíomh Gréasáin an rialtais.