Is éard atá i ról agus feidhmeanna Chlárlann na gCara-Chumann go príomha ná measúnú agus clárú ar iarratais agus aon leasú ina dhiaidh sin ar rialacha nach mór do Chara-Chumann, do Chumainn Tionscail agus Choigiltis agus do Cheardchumainn a chur faoi bhráid an Chláraitheora.

Ceanglaítear ar an gCláraitheoir freisin a chinntiú go gcomhlíonann cumainn chláraithe agus ceardchumainn a n-oibleagáidí reachtúla maidir le tuairisceáin a chomhdú, a chuirtear ar fáil le haghaidh iniúchta ag an bpobal nuair a bhíonn siad cláraithe.

Soláthar Seirbhíse
Tá Clárlann na gCara-Chumann tiomanta do sheirbhís den chaighdeán is airde a sholáthar dá custaiméirí agus do fheabhsú leanúnach ar chaighdeán na seirbhíse a sholáthraíonn sí a chinntiú.

Nuair a chuireann tú iarratas isteach chun doiciméid a chlárú faoi na hAchtanna éagsúla arna riaradh ag Clárlann na gCara-Chumann tá sé mar aidhm againn iad seo a chlárú laistigh den fhráma ama sonraithe. Má tá na doiciméid mícheart scríobhfaimid chugat agus déanfaimid iarracht aon fhadhbanna a réiteach

Déanfaimid:

  – Cumainn Tionscail agus Coigiltis nua a chlárú laistigh de 10 lá oibre
  – Ceardchumainn nua a chlárú laistigh de 10 lá oibre
  – Próiseáil agus cláraigh gach iarratas ar leasú rialacha laistigh de 10 lá oibre
  – Iarratais ar chónascadh a phróiseáil agus a chlárú laistigh de 10 lá oibre
  – Próiseáil agus cláraigh gach iarratas ar athrú seolta laistigh de 5 lá oibre
  – Íomhánna scanta de dhoiciméid a chur ar fáil don Chláraitheoir laistigh de 10 lá oibre ón gclárú
  – Soláthair íomhánna agus asphriontaí a iarrtar tríd an bpost laistigh de 3 lá oibre
  – Is féidir leat glaoch orainn ag 01 8045499

Soláthar Faisnéise
Soláthraíonn ár n-oifig thiomanta Chlárlann na gCara-Chumann seirbhís túslíne do chustaiméirí a dhéanann teagmháil leis an oifig ar an teileafón, tríd an bpost agus trí ríomhphost. Leanfaimid ag cinntiú go mbeidh foireann oilte agus cáilithe ag an Aonad.

Déileálfaimid le do cheist chomh tapa agus is féidir agus beimid cabhrach, béasach agus cúirtéiseach agus muid ag déileáil leat.

Nuair a dhéanaimid teagmháil lenár n-oifig ar an teileafón tá sé mar aidhm againn:

  – Freagair 95% de ghlaonna laistigh de 20 soicind
  – Aithnigh muid féin ar fhreagairt
  – Déileáil le do cheist nó socraigh chun glaoch ort nuair a bhíonn an t-eolas ar fáil
  – Freagair go pras nuair a fhaightear glórphoist

Nuair a dhéanaimid teagmháil lenár n-oifig trí ríomhphost tá sé mar aidhm againn:

  – Gach ríomhphost a admháil nuair a fhaightear é
  – Freagra iomlán a sholáthar laistigh de 5 lá oibre i 90% de na cásanna. Mura féidir é seo a dhéanamh eiseofar freagra eatramhach ag cur in iúl duit cathain is féidir leat a bheith ag súil le freagra iomlán
  – Scríobh i dteanga shoiléir
  Tabhair ainm teagmhála, uimhir theileafóin agus seoladh ar gach comhfhreagras.

Nuair a dhéanaimid teagmháil lenár n-oifig trí litir a chur chugainn tá sé mar aidhm againn:

  – Freagra iomlán a sholáthar laistigh de 10 lá oibre i 90% de na cásanna. Mura féidir é seo a dhéanamh eiseofar freagra eatramhach ag cur in iúl duit cathain is féidir leat a bheith ag súil le freagra iomlán
  – Scríobh i dteanga shoiléir
  – Ainm teagmhála, uimhir theileafóin agus seoladh a sholáthar ar gach comhfhreagras.

Gearáin ó Chustaiméirí
Coinneoimid córas trédhearcach agus éasca le húsáid chun déileáil le gearáin fhoirmiúla faoi chaighdeán na seirbhíse a chuirtear ar fáil. Nuair a fhaightear gearán déanfar é a thaifeadadh, eiseofar admháil laistigh de 2 lá oibre, agus eiseofar freagra iomlán laistigh de 10 lá oibre.

Nuair is féidir, déanfaimid iarracht na deacrachtaí a réiteach ag an gcéad líne teagmhála. Nuair nach féidir gearán a réiteach ag an leibhéal seo beidh tú in ann an gearán a leanúint go leibhéal níos airde nó, mar mhalairt air sin, chuig Oifigeach Seirbhísí Custaiméirí na Roinne.

Saoráil Faisnéise
Comhlíonann Clárlann na gCara-Chumann go hiomlán téarmaí an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014 (arna leasú). Déanfaimid gach iarracht an oiread eolais agus is féidir a sholáthar duit go neamhfhoirmiúil, gan dul i muinín théarmaí an Achta. Mar sin féin, más mian leat iarratas foirmiúil a dhéanamh faoin Acht, tabhair cuairt le do thoil ar an leathanach um Shaoráil Faisnéise chun sonraí a fháil faoi conas teagmháil a dhéanamh linn.

Nuair a chuireann tú iarratas isteach faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014 tá sé mar aidhm againn d’iarratas a admháil chomh luath agus is féidir agus freagra a thabhairt ar d’iarratas laistigh de 20 lá oibre tar éis é a fháil, nó dul i dteagmháil leat nuair nach féidir sin a dhéanamh.

Seirbhísí trí Ghaeilge
Beidh sé mar aidhm againn ár ndícheall a dhéanamh chun ár gcustaiméirí ar mian leo a ngnó a dhéanamh i nGaeilge de réir ár ndualgais faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a éascú. Má scríobhann tú chugainn i nGaeilge, tabharfaimid freagra duit i nGaeilge. Foilseoimid doiciméid thábhachtacha mar ár dTuarascáil Bhliantúil go comhuaineach i nGaeilge agus i mBéarla.

Oifigeach Rochtana
Is ball foirne sainithe é Oifigeach Rochtana atá freagrach as cúnamh agus treoir do dhaoine faoi mhíchumas a chomhordú, chun rochtain a fháil chomh fada agus is féidir ar an raon iomlán seirbhísí a chuirimid ar fáil. Ina theannta sin, gníomhóidh ár nOifigeach Rochtana freisin mar phointe teagmhála do dhaoine faoi mhíchumas a lorgaíonn comhairle ar raon saincheisteanna, lena n-áirítear conas is fearr rochtain a fháil ar ár bhfoirgneamh, chomh maith leis an raon foilseachán i bhformáidí malartacha is féidir linn a chur ar fáil. Is í Heather Murray Uasal ón Oifig um Chlárú Cuideachtaí ár nOifigeach Rochtana, de réir Alt 26(2) den Acht um Míchumas 2005.

Sonraí Teagmhála:
Heather Murray, An Oifig um Chlárú Cuideachtaí, Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1
Teileafón: (01) 804 5311.
Ríomhphost: heather.murray@enterprise.gov.ie

Cabhraigh linn cabhrú leat trí:

  – Gach foirm iarratais a chomhlánú go cúramach
  – Eolas iomlán cruinn a sholáthar nuair a dhéanann tú teagmháil linn
  – A chur in iúl dúinn roimh ré mura bhfuil tú in ann coinne a choinneáil
  – Tuairimí nó moltaí a thabhairt faoi na seirbhísí a fhaigheann tú
  – Caitheamh lenár bhfoireann le cúirtéis agus le meas.

Sonraí Teagmhála:
Maureen O’Sullivan Uas
Clárlann na gCara-Chumann, Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1, Ceisteanna teileafóin chuig (01) 804 5499.

Teagmhálaithe Úsáideacha Eile:
Oifigeach Seirbhíse Ardchaighdeáin do Chustaiméirí, An tAonad um Sheirbhís do Chustaiméirí, An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, 23 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2. Teileafón: (01) 631 2100 / Ríomhphost: customerservice@enterprise.gov.ie